Konsultacje społeczne w sprawie stypendiów prezydenta dla studentów i doktorantów

Konsultacje społeczne w sprawie stypendiów prezydenta dla studentów i doktorantów

Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola z 30 stycznia 2019 (nr OR-I.0050.51.2019 oraz nr OR-I.0050.52.2019) z dniem 30 stycznia 2019 rozpoczynają się konsultacje projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn.: „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”,
b) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola dla Olimpijczyka”,
c) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”

Konsultowane programy stypendialne funkcjonują w Opolu od kilku lat, jednak ich ponowne przyjęcie konieczne jest w związku z wejściem w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym
i nauce. Ustawa ta stanowi nową podstawę prawną realizacji przez samorząd miasta programów stypendialnych dla studentów. Uzasadnieniem konsultacji jest zatem konieczność przyjęcia przez Radę Miasta regulaminów programów stypendialnych, stanowiących akty prawa miejscowego i zaznajomienie mieszkańców z ich treścią.

Konsultacje prowadzone są z:
– mieszkańcami Miasta Opola
– z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole.

Konsultacje realizowane będą w następujących formach:
1. Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, w formie:

  • pisemnego przekazywania opinii (do dnia 06 lutego 2019 r. do godz. 15.30) – na adres Biuro Obsługi Inwestorów w Opolu, Rynek-Ratusz
  • elektronicznego przekazywania opinii pisemnych (do dnia 06 lutego 2019 do godz. 24.00.) – na adres: gospodarka@um.opole.pl
  • punktu konsultacyjnego (do dnia 06 lutego 2019 r.) zorganizowanego w Biurze Obsługi Inwestorów, w Opolu Rynek-Ratusz, pok. 702,
    pon-śr: od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00

2. Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego – w formie uchwały Rady podpisanej przez Przewodniczącego.

Projekty uchwał od dnia 30 stycznia 2019 r. podane są do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Miasta https://www.opole.pl w zakładce „Nauka i biznes” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola https://www.bip.um.opole.pl w zakładce Konsultacje społeczne 2019.