Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór nr 2 wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy pn. „Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola” skierowany do uczelni wyższych z terenu miasta Opola. Miejsce składania wniosków : kancelaria Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz (z dopiskiem odbiorca Wydział Gospodarki i Innowacji). Termin składania wniosków : do 12.06.2015 r. Regulamin oraz wzór wniosku  : dostępne w załączeniu Osoby kontaktowe : Magdalena Śliwa – Biuro Urbanistyczne, tel. 774511925 Michał Kramarz – Wydział Gospodarki i Innowacji, tel. 774511861 Zakres badań objętych projektem : Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego podstawowego Opola ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień geologiczno-gruntowych i wodnych. Obszar badań : Cel badawczy : Opracowanie ekofizjograficzne Opola zostało opracowane w 2005 r. W ciągu 10 lat dokument ten stracił aktualność w zakresie niektórych zagadnień. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego polegająca na uszczegółowieniu dotychczas przeprowadzonych badań oraz na zaktualizowaniu zawartych informacji powinna mieć na celu : 1. wskazanie terenów odpowiednich do lokalizacji następujących typów inwestycji : a. przemysłowe, b. logistyczne, c. mieszkaniowe, d. biurowe, e. handlowe / usługowe : ▪ centra handlowe, ▪ sklepy, ▪ stacje benzynowe, 2. wskazanie terenów, które z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze po-winny być wyłączone z zabudowy, 3. wskazanie terenów, które powinny mieć wprowadzone ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym, 4. wskazanie terenów cennych przyrodniczo i ciągłości między nimi. Zakres przestrzenny : Zakres przestrzenny prowadzonych analiz obejmuje miasto Opole w granicach administracyjnych. Należy mieć przy tym na względzie, iż znaczna część miasta miała przeprowadzone badania geologiczno-gruntowe (oznaczone otwory badawcze na mapie geologiczno-gruntowej). Dążąc do uszczegółowienia istniejącego opracowania należy zwrócić uwagę na te obszary miasta, które mają predyspozycje do lokalizacji różnorodnych form zagospodarowania a nie są dosyć dobrze rozpoznane ich uwarunkowania fizjograficzne lub istniejące inwestycje zmieniły warunki przyrodnicze. Zakres merytoryczny : Po rozpoznaniu zauważa się, iż potrzebna jest : 1. analiza geologiczno-gruntowa (uzupełnienie dotychczas przeprowadzonych badań o dodatkowe otwory badawcze – sondy penetracyjne do głębokości 2 m p.p.t., szczególnie w rejonie Metalchemu, obwodnicy północnej, Gosławic), 2. analiza stref wodnych, 3. analiza obszarów chronionych i chronionych stanowisk przyrodniczych, 4. analiza warunków fizjograficznych. Oczekuje się, iż zespół badawczy, opracowujący aktualizację opracowania ekofizjograficznego szczegółowo przeanalizuje istniejący dokument pod kątem jego spójności z innymi opracowaniami dotyczącymi środowiska przyrodniczego, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz o własne obserwacje i badania. Opracowanie ekofizjograficzne należy przygotować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Pytania związane z szczegółowym zakresem wyżej wskazanych prac proszę uzgadniać z Panią Magdalena Śliwą. Materiały udostępnione : 1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Opola, 2005 r. : http://bip.um.opole.pl/download/file/ekofizjografia/ekofizjografia_ogolna/Ekofizjografia.pdf 2. Inwentaryzacja przyrodnicza Opola, 2014 r. : dostępna w Wydziale Gospodarki i Innowacji. 3. Bilans wód opadowych, 2014 r. : dostępna w Wydziale Gospodarki i Innowacji. Kwota przeznaczona na dotację celową : Do 40 000 zł. Wydatki mogą zostać poniesione w okresie od podpisania umowy do dnia zakończenia i złożenia gotowego projektu tj. 27.11.2015 r. włącznie. Dotacja przekazywana jest do 30 dni roboczych po podpisaniu umowy. Zakres obszarów tematycznych według zadań własnych gminy (na podstawie ustawy o samorządzie gminy) : Sprawy, wyszczególnione w kolejnych pkt. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami, dotyczące : pkt. 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, pkt. 12) zieleni gminnej i zadrzewień. Podstawa prawna : Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.598.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28.10.2013 r.