Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola – Opole Kampus

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola
ogłasza nabór nr 7 wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy pn.
„Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola”
skierowany do uczelni wyższych z terenu miasta Opola.

 

Miejsce składania wniosków:
kancelaria Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz (z dopiskiem odbiorca Biuro Obsługi Inwestorów).

Termin składania wniosków:
10 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia (4 czerwca br.)

Regulamin oraz wzór wniosku:
dostępne w załączeniu

Osoby kontaktowe:
Michał Kramarz – Biuro Obsługi Inwestorów, tel. 774511933, michal.kramarz@um.opole.pl

Zadanie objęte projektem:
Opracowanie interaktywnego programu informatycznego do prowadzenia zarządzania ryzykiem w tym: identyfikacji, analizy oraz reakcji na ryzyka w obszarze zarządczym oraz obszarze działalności wspomagającej systemy zarządzania, takie jak: kontrola zarządcza, zarządzanie kryzysowe, ciągłość działania, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Szczegółowy opis zadania:

Cel projektu:
Kontrola zarządcza zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) nakłada na kierownika jednostki sektora finansów publicznych ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Tym samym każdy kierownik jednostki powinien skutecznie zarządzać całym spektrum działania. Skuteczne zarządzanie jednostką podlegającą ww. ustawie opiera się na zarządzaniu ryzykiem, jego identyfikacji, analizie oraz wprowadzaniu skutecznej reakcji na ryzyko, w szczególności mając na uwadze, że obszary działalności gminy wskazane w prawodawstwie polskim w szczególności w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym charakteryzują się mierzalnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń, które mogą przeszkodzić w realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Zakres merytoryczny:
Po przeprowadzeniu weryfikacji zagadnień tematycznych różnych systemów tj.: kontrola zarządcza, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, zachodzi potrzeba skonsolidowania zarządzania ryzykiem w tych systemach. Konsolidacja zarządzania ryzykiem winna obejmować procesy: identyfikacji, analizy oraz określenia mechanizmów kontrolnych i reakcji na ryzyko.

Materiały udostępnione:
„Ryzyko w Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego w Nowych Uwarunkowaniach Prawnych” – materiał dostępny na stronie http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2013_2.pdf autorstwa Marka Dylewskiego oraz Beaty Filipiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Kwota przeznaczona na dotację celową:
Do 20 000,00 PLN. Wydatki mogą zostać poniesione w okresie od podpisania umowy do dnia tj. 30.11.2018 r. włącznie. Dotacja przekazywana jest do 30 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Zakres obszarów tematycznych według zadań własnych gminy (na podstawie ustawy o samorządzie gminy):
Obszary, wyszczególnione w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym z późniejszymi zmianami oraz innych aktach prawnych regulujących zadania samorządu gminnego.

Podstawa prawna:
Zarządzenia nr OR-I.0050.598.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 08.10.2013 r.