Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/giumostr/domains/opolekampus.pl/public_html/wp-content/plugins/MapListPro/cmb_metaboxes/init.php on line 746
Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola – Opole Kampus

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór nr 6 wniosków
o przyznanie dotacji celowej na realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z zadaniami własnymi gminy pn. „Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola” skierowany do uczelni wyższych z terenu miasta Opola.

Miejsce składania wniosków:

kancelaria Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz (z dopiskiem odbiorca Biuro Obsługi Inwestorów).

Termin składania wniosków:

10 dni roboczych od daty publikacji ogłoszenia tj. 16 czerwca 2017 r.

Regulamin oraz wzór wniosku:

dostępne w załączeniu

Osoby kontaktowe:

Michał Kramarz – Biuro Obsługi Inwestorów, tel. 774511861, michal.kramarz@um.opole.pl

Zadanie objęte projektem:

Opracowanie koncepcji promocji Opola jako silnego ośrodka akademickiego w oparciu o skojarzoną z opolskim środowiskiem naukowym markę w zakresie działalności naukowo-badawczej.

Szczegółowy opis zadania:

Cel projektu:

Wzmocnienie wizerunku Opola jako znaczącego ośrodka akademickiego w oparciu o wysoki potencjał naukowy, realizowane zadania badawcze oraz osiągnięte w powyższym zakresie wyniki. Celem realizacji koncepcji jest wypracowanie narzędzi i środków mających za zadanie budowę na terenie kraju silnej marki naukowej i akademickiej miasta będącej jednocześnie czynnikiem zachęcającym do podjęcia nauki na terenie Opola. Przyjęta forma i pomysł na realizację zadania należy do oferenta. Zaprezentowana koncepcja w swojej formule powinna uwzględniać charakter ogólnodostępny w celu jej późniejszego wykorzystania na rzecz jak najszerszej grupy odbiorców.

Zakres merytoryczny:

Projekt powinien zamykać się w poniższych ramach:

  1. nawiązywać do przewag konkurencyjnych nad ościennymi ośrodkami akademickimi wynikającymi z specyfiki miasta/regionu,
  2. spójność z realizowaną przez miasto kampanią „Opole Kampus” oraz projektowaną strategią promocji Opola,
  3. zasięg ogólnokrajowy,
  4. koncepcja powinna uwzględniać różnorodne środki przekazu tj. internet, wydawnictwa, ekspozycje,
  5. posiadać komponent dydaktyczny,
  6. uwzględniać w grupie odbiorców dzieci i młodzież na etapie szkoły publicznej,
  7. dowolna dyscyplina nauk.

Materiały udostępnione:

  1. Wydawnictwo „Opole Kampus” (dostępny w Biurze Obsługi Inwestorów),
  2. projekt strategii promocji miasta Opola (dokument będzie podlegał aktualizacji – http://www.opole.pl/wp-content/uploads/2017/01/Strategia_20170116-small.pdf).

Kwota przeznaczona na dotację celową:

Do 40 000,00 PLN. Wydatki mogą zostać poniesione w okresie od podpisania umowy do dnia tj. 31.11.2017 r. włącznie. Dotacja przekazywana jest do 30 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Zakres obszarów tematycznych według zadań własnych gminy (na podstawie ustawy o samorządzie gminy):

Sprawy, wyszczególnione w kolejnych pkt. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym z późniejszymi zmianami, dotyczące :

pkt. 8) edukacji publicznej,
pkt. 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
pkt. 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
pkt. 18) promocji gminy.

Podstawa prawna:

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.598.2013 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28.10.2013 r.